นายคมกริช ทัพกิฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติหน่วยงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู บุคลากร
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริหาร
   
   

                      วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายคมกริช ทัพกิฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมงาน "วันเกียรติยศ ประจำปี 2563 " สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถและคณะครู ได้เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

1. โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2560-2562)

2.โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปี ต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2558-2562)

3.เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 สมรรถนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  4.เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน

5.เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ

6. เกียรติบัตร โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

7. เกียรติบัตร โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

8. คุณครูวรรณา ศิริธรรมพิทยา รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอน ที่ผู้เรียนมีผลค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 สมรรถนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

9. คุณครูประจวบ แกมนิล รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอน ที่ผู้เรียนมีผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน

10.คุณครูมยุรี บุญอุ้ย รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอน ที่ผู้เรียนมีผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน

11. คุณครูเบญจรัตน์ เรืองศิลป์ รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบคทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 ปีการศึกษา 2562

12.คุณครูอาภรณ์ รุ่งเรืองพิพัฒน์ รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบคทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 ปีการศึกษา 2562

13.คุณครูพิชาภรณ์ จิตรกุล รับมอบเกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบคทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 ปีการศึกษา 2562